Browsing: sayuri snake plant

Sansevieria sayuri, also known as the sansevieria lion’s paw or sansevieria warneckii, is a perennial houseplant that has been popular…